Medisch advies, behandeling en begeleiding

Werk en arbeidsgeschiktheid

In ieders leven voltrekken zich gebeurtenissen die kunnen leiden tot een periode van “niet lekker in je vel zitten” of ziekte met mogelijk uitval of slecht functioneren tot gevolg.

Niet altijd is er een directe of duidelijke oorzaak aan te wijzen voor de reden van verzuim. Regelmatig komt het voor dat er onbegrip ontstaat waardoor werkgever en werknemer onbedoeld en ongewild tegenover elkaar kunnen komen te staan. Een neerwaartse spiraal ligt op de loer.

Verzuimbegeleiding voor werkgever

Verzuim en / of stagnerend herstel is contraproductief en legt druk op medewerkers en organisatie. Daarnaast vormt verzuim een behoorlijke kostenpost, denk aan loondoorbetaling bij ziekte, vervangingskosten en premiestijgingen.

Door goede begeleiding van werknemer en werkgever kan het traject van de verzuimende of niet functionerende werknemer positief worden beïnvloed. Maar ook kunnen de schadelijke gevolgen worden beperkt. Dit tot tevredenheid van werkgever en werknemer.

Ontzorgen van u als werkgever

Het is als werkgever belangrijk te onderkennen dat bij verzuim drie specialistische vakgebieden samenkomen: medisch, juridisch en arbeidsdeskundig. Deze dienen goed in evenwicht te worden gehouden om te komen tot het beste resultaat. Juist de gecombineerde aanpak op deze disciplines aanpak maakt RMA Expertisecentrum effectief!

Medisch

Belemmeringen die het functioneren in de weg staan laten zich lang niet altijd helder diagnosticeren. In die situaties waarin er discrepantie bestaat tussen het geclaimde ziektebeeld, de periode van uitval en de te verwachten herstelmogelijkheden en capaciteiten, is intensieve begeleiding een “must”.

Arbeidsdeskundig

De geconstateerde gezondheidsbelemmeringen bepalen de belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden. Daar waar er sprake is van uitval hebben werkgever én werknemer zich te houden aan wettelijke verplichtingen. Bij twijfels over de belastbaarheid of stagnatie in de re-integratieactiviteiten maken wij gebruik van verschillende arbeidsdeskundige interventies.

Juridisch

Ondanks alle inspanning is werkhervatting binnen de eigen werkomgeving niet altijd haalbaar. Naast medische of arbeidsdeskundige redenen, kan aan de arbeidsongeschiktheid een conflict ten grondslag liggen. Soms is  –eventueel na mediation- alleen nog het beëindigen van het dienstverband een optie. Het is goed om te weten dat gedurende het gehele proces van uitval, re-integratie en tot het ingang zetten van het ontslag de wettelijke kaders goed worden bewaakt door ons.

Preventie door specialisme

Bij verzuim en re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, spelen medische, arbeidsdeskundige maar ook juridische aspecten een rol. In de juiste proporties en op het goede moment zetten wij de beschikbare middelen in. Om verzuim en arbeidsgeschiktheid in juiste banen te begeleiden is een team noodzakelijk waarin de specialistische disciplines allen zijn vertegenwoordigd en nauw met elkaar samenwerken. Altijd is het doel dit te doen met respect voor elkaar.

Verzuimbegeleiding

Veel voorkomende vormen van verzuimbegeleiding zijn:
 
Medisch

• Medische beoordeling en begeleiding
• Begeleiding systeemtherapie
• Pijnzorg

Arbeidsdeskundig

• Ondersteuning en begeleiding van de verzuimende medewerker
• Casemanagement (reintegratie, verslaglegging WVP, beoordelen verzuimdossier)
• Coaching/Jobfinding
• Arbeidsdeskundig onderzoek en begeleiding
• Begeleiding re-integratieverplichting (1e en 2e spoor)

Juridisch

• Juridische beoordeling op de uitvoering van WVP
• Arbeidsrechtelijke begeleiding (ontslag, vergunning aanvraag, sancties),
• Mediation

Worstelt u met één van onderstaande vragen?
Bel dan direct (024) 696 22 32!

  1. Mijn medewerker is uitgevallen of verzuimd regelmatig.
  2. Wat is de reden van arbeidsongeschiktheid? Met welke diagnose?
  3. Wordt de ziekte adequaat behandeld of is een interventie geïndiceerd?
  4. Wat is het te verwachten herstelverloop en spelen er factoren die herstel kunnen vertragen?
  5. Hoe kan terugval van de gezondheidsklachten worden voorkomen?
  6. De arbeidsrelatie staat onder druk, er dreigt een conflict te ontstaan.

Natuurlijk kunt u ook een bericht achterlaten, dan bellen wij u!

Uw naam*

Bedrijfsnaam*

Vestigingsplaats*

Telefoon*

email*

Eventuele toelichting

 

Werk en Arbeidsgeschiktheid

In ieders leven voltrekken zich gebeurtenissen die kunnen leiden tot een periode van 'niet lekker in je vel zitten', ziekte en misschien uitval of slecht functioneren. Niet zelden is er een sprake van een moment die de emmer doet overlopen.

Zoeken

Nieuws

Correctierecht bij medische expertise
Correctierecht geldt ook als betrokkene niet kan lezen.

Benadeelde moet patiëntenkaart aan medisch adviseur verzekeraar verstrekken >>
Een whiplashslachtoffer werd door de Rechtbank Almelo in een voorlopig deskundigenbericht, veroordeeld tot het overleggen van het medisch dossier...